Project Ontwikkeling Klompenpad KIDS Hattem

Een Klom­pen­pad is een cul­tu­urhis­torisch wandel­pad. Zoveel mogelijk oude voet­paad­jes zoals jaag­paden, kerken­paden en schoolpaadjes wor­den met hulp van de bewoners opgespeurd en her­steld. Met het zicht­baar mak­en en her­stellen van oude paden wordt een deel van de iden­titeit van het his­torische land­schap hersteld.

In Hattem ontwikke­len we een Klom­pen­pad KIDS. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdracht­jes voor kinderen.

Waarom Klom­pen­paden KIDS?

Buiten zijn in de natu­ur is belan­grijk en gezond voor kinderen. Het stim­uleert de motorische ontwik­kel­ing, ver­betert het con­cen­tratiev­er­mo­gen en gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgev­ing: de afs­tand tot de natu­ur neemt toe en ken­nis over de herkomst van voed­sel neemt af. Melk​’komt’ uit een pak, toch?

Klom­pen­paden zijn in de basis al inter­es­sant voor gezin­nen met kinderen. Stru­inen door de wei, klauteren over hek­jes en lopen over boeren­er­ven met jongvee zijn voor­beelden van natu­urlijke spee­laan­lei­din­gen. Een Klom­pen­pad wordt voor kinderen nóg aantrekke­lijk­er door de aan­leg van een aan­tal uitda­gende (risi­coarme) spee­laan­lei­din­gen die uitn­odi­gen om te ont­dekken, te ver­won­deren, te kijken, maar ook om​‘gewoon’ te spe­len. Aan de hand van opdracht­en in een doe-boek­je en weet­jes in de app leren kinderen, maar ook hun (groot)ouders, en pas­sant over natu­ur, land­schap en cultuurhistorie.

Help mee met het ontwikkelen van dit Klompenpad

Op dinsdag 28 juni 2022 is de startavond voor het nieuwe Klompenpad KIDS in Hattem. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Help mee!

Ken­merken van een Klom­pen­pad KIDS:

  • De Klom­pen­paden KIDS hebben een eigen herken­bare oran­je beweg­wi­jz­er­ings­bor­d­jes en een eigen startpaneel.
  • Rond­wan­del­ing van 35 kilo­me­ter, meestal onderdeel van een bestaand Klompenpad
  • Om de kilo­me­ter een fysieke spee­laan­lei­d­ing die kinderen uitn­odigt om te ont­dekken, ver­won­deren, kijken en spe­len. De spee­laan­lei­din­gen passen bij het land­schap en het ver­haal van het gebied. Ze wor­den zoveel mogelijk geïn­te­greerd in het land­schap, maar mogen ook zicht­baar aan­wezig zijn.
  • In het KIDS-doe-boek­je en de eigen app staan tussen de spee­laan­lei­din­gen door extra opdracht­jes. Op de locaties van de opdracht­jes gaat de tele­foon trillen, zodat je weet waar je de opdracht­jes moet mak­en. In de app wordt meer uit­leg gegeven over de geschiede­nis van het landschap.

Klompenpaden in de gemeente Hattem

Er zijn al twee andere Klompenpaden in de gemeente Hattem. Op de website van de Klompenpaden kun je meer informatie over de routes vinden.

Klompenpaden Kids staand bron Esmee ter Horst